POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM https://azardi.art/sklep

§ 1. Postanowienia ogólne

1.                      Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://azardi.art/sklep (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Azardi s.c.

2.                      Terminy użyte w Polityce oznaczają:

a) Serwis: serwis internetowy https://azardi.art/sklep;

b) Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;

c) Właściciel/Administrator: Azardi s.c. Magdalena Glazik i Sławomir Glazik, Mroczeń 93, 63-604 Baranów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 6192048542, Regon: 382036826;

d) Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;

e) Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);

f) Ustawa ŚUDE: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);

g) Ustawa RODO: ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3.                      Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu jest Właściciel: Azardi s.c. Magdalena Glazik i Sławomir Glazik, Mroczeń 93, 63-604 Baranów, NIP: 6192048542, REGON: 382036826.

4.                      Celem przetwarzania danych jest w szczególności:

a) wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w Serwisie, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym gwarancji i rękojmi,

b) udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej,

c) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem formularza lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,

d) marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną,

e) udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;

f) wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na biuletyn, za zgodą osoby, której dane dotyczą,

g) dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą,

h) zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie RODO i Prawie telekomunikacyjnym.

5.                      Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

6.                      W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

 

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1.                      Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa RODO. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa RODO tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.                      Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3.                      Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:

a) udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

b) zabraniem przez osobę nieuprawnioną,

c) przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,

d) zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.                      Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

5.                      Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe, Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

6.                      Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumenty sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzieleni odpowiedzi na pytania.

7.                      Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

8.                      Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

 

§ 3. Pozyskiwanie danych, zakres i okres przetwarzania

  1. Dane osobowe Użytkownika pozyskiwane są od podmiotu korzystającego z serwisu, a zakres przetwarzania danych jest ograniczony do minimum niezbędnego do wykonania umowy:

a) rejestracja konta w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login

b) formularz kontaktowy wypełniany w celu zadania zapytania: adres e-mail,

c) formularz Biuletyn – w celu uzyskiwania najnowszym aktualizacji dot. Serwisu: adres e-mail,

d) podanie danych do przygotowania, zawarcia umowy i wystawienia rachunku: imię i nazwisko, nazwa podmiotu, adres dostawy, adres siedziby, numer dowodu osobistego, NIP, numer telefonu,

e) bezpośredni kontakt z Właścicielem/Administratorem za pomocą danych teleadresowych dostępnych w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne dane podane dobrowolnie.

  1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane tj.

a) przez okres trwania umowy,

b) przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

c) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,

d) do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą,

e) do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

 

§4.  Odbiorcy danych

1.    Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:

a) hostingu strony www,

b) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień,

c) prowadzenia obsługi księgowej,

d) prowadzenia obsługi biurowej,

e) droppshippingu i obsługi zamówień,

2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online.

3. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

§ 5. Cookies

1.                      Cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

b) optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,

c) tworzenia statystyk,

d) utrzymania sesji Użytkownika,

e) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

2.                      Dane zawarte w Cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

3.                      Klikając „Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o Cookies Użytkownik zgadza się na użycie Cookies we wskazanych celach.

4.                      Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy ŚUDE, Ustawy RODO i Prawa telekomunikacyjnego.

5.                      Cookies mogą mieć charakter tymczasowy (usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki) lub trwały.

6.                      Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7.                      Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.

8.                      Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

9.                      Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

10.                    Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

11.                    Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

 

§ 6. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1.                      Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:

a) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;

b) zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;

c) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

2.                      Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

 

§ 7. Prawa Użytkownika

  1. Użytkownikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,

b) prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują Administratora do archiwizacji danych przez określony czas,

c) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez Administratora w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli Administrator podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,

f) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest Administratorem, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,

h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  1. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Administratorem.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1.                      Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 14.12.2020.r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.

2.                      Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.                      Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

4.                      W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy RODO, Ustawy ŚUDE.